Regulamin użytkownika systemu zamówień internetowych firmy FORMAT Sp. z o.o. 

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego sklep.format.com.pl ,

System sprzedaży internetowej dostępny pod adresem sklep.format.com.pl  prowadzony jest przez firmę FORMAT Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Czereśniowej 130, 02-456 Warszawa. Numer NIP: 712-31-09-436, REGON: 060342449  (wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000289794)

Określenia używane w regulaminie :

SPRZEDAWCA – Format Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

KLIENT – podmiot, który podpisał z Format Sp. z o.o. umowę o współpracy

SYSTEM  – system zamówień internetowych dostępny pod adresem sklep.format.com.pl

UŻYTKOWNIK – osoba posiadająca prawo do korzystania z SYSTEMU

DOSTĘP – prawo dostępu do systemu. W zależności od uprawnień nadanych przez administratora SYSTEMU dostęp umożliwia przeglądanie oferty lub przeglądanie oferty i dokonywanie zamówień w imieniu KLIENTA


DOSTEP DO SYSTEMU

 1. Dostęp do SYSTEMU może posiadać każdy podmiot, który podpisał umowę o współpracy z FORMAT Sp. z o.o.
 2. Do rozpoczęcia pracy z SYSTEMEM  niezbędne jest dokonanie rejestracji dostępnej pod adresem sklep.format.com.pl/customer/account/create/
 3. Po rejestracji oraz weryfikacji danych KLIENT otrzymuje login i hasło do SYSTEMU otrzymując również status UŻYTKOWNIKA
 4. UŻYTKOWNIK SYSTEMU jest traktowany jako osoba upoważniona do działania w imieniu KLIENTA bez konieczności okazywania dodatkowych pełnomocnictw w zakresie przyznanego DOSTĘPU
 5. KLIENT ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania UŻYTKOWNIKA SYSTEMU. W przypadku konieczności cofnięcia lub ograniczenia uprawnień UŻYTKOWNIKA do pracy w SYSTEMIE KLIENT ma obowiązek pisemnego zgłoszenia tego faktu na adres email administrator@format.com.pl, faksem pod numerem (22) 463 52 99 lub listem poleconym przesłanym na adres rejestrowy FORMAT Sp. z o.o. . Administrator strony sklep.format.com.pl dokona stosownych zmian do końca dnia roboczego następującego po skutecznym otrzymaniu informacji o zakresie zmian. 
 6. SPRZEDAWCA zastrzega sobie możliwość cofnięcia DOSTĘPU do SYSTEMU w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu


ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia składane w SYSTEMIE przez UŻYTKOWNIKA traktowane są jak złożone w formie pisemnej.
 2. Po otrzymaniu zamówienia oraz po jego weryfikacji KLIENT otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz terminem realizacji. Dla towaru dostępnego w magazynie FORMAT Sp. z o.o. termin realizacji zamówienia złożonego do godziny 14:00 dnia roboczego to następny dzień roboczy
 3.  Dla wygody UŻYTKOWNIKA SYSTEM przedstawia ceny netto oraz brutto
 4. Dane przedstawione w SYSTEMIE maja charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.


TAJEMNICA HANDLOWA

 1. Informacje o cenach i dostępności produktów dostępne w SYSTEMIE przeznaczone są dla KLIENTA wyłącznie dla celów związanych ze współpracą KLIENTA z FORMAT Sp. z o.o.
 2. KLIENT oraz żaden z UŻYTKOWNIKÓW KLIENTA nie może przekazywać osobom trzecim danych związanych z DOSTĘPEM do SYSTEMU  ani przetwarzać uzyskanych za pośrednictwem SYSTEMU informacji w celach innych niż związanych ze współpracą z FORMAT Sp. z o.o.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dokonując rejestracji w SYSTEMIE KLIENT wyraża zgodę na gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie przez FORMAT Sp. z o.o zawartych w formularzu danych w celach operacyjnych i marketingowych  oraz na przesyłanie informacji handlowych na konto e-mail podane w czasie procesu rejestracji.  (Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002 roku – Dz. U. nr 144, poz.1204)
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja postanowienia umowy o współpracy.